chemistry-beakers

Rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw-Prace badawczo rozwojowe w dużych firmach

Rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw to program skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych firm z terenów województwa mazowieckiego, które chciałyby rozpocząć pracę badawczo-rozwojowe za pomocą tworzenia lub rozbudowy zaplecza badawczego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 000 PLN. Natomiast maksymalny poziom dofinansowania UE na wydatki kwalifikowalne wynosi do 80% dla pomocy denimis. Jeśli chodzi o poziom dofinansowania regionów znajdujących się na terenie województwa, to wygląda to w sposób następujący: mikro i małe podmioty gospodarcze z powiatu ciechanowsko-płockiego mogą otrzymać dofinansowanie: małe 55%, średnie 45%. Powiat ostrołęcko-siedlecki oraz radomski i warszawski wschodni- firmy Mikro i małe 55%, średnie 45%.

Jeśli chodzi o powiat warszawski zachodni dofinansowanie firm Mikro i małych 40%, średnie 30%. W przypadku miasta stołecznego Warszawa do dnia 31.12.2017 – firmy Mikro i małe 35%, średnie 25% oraz miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018 – firmy Mikro i małe 30%, średnie 20%. Uzyskane dofinansowanie z programu Rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw przeznaczyć można na zakup usługi związanej z opracowaniem agendy badawczej, która pozytywnie wpłynie na cały proces. Aparaturę, sprzęt, technologię, która ułatwi prowadzenie badań i sprawi, że wyniki będą bardzo precyzyjne. Nabycie nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych (max 10% kosztów kwalifikowanych), w których możliwe będzie prowadzenia badań. Materiały i roboty budowlane potrzebne w zakresie dostosowania budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych.

Dzięki tym środkom można także nabyć wartości niematerialne i prawne np. licencje, patenty, know–how, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze pozwalające ochronić uzyskane wyniki, jak i końcowy efekt. Z dotacji możliwe jest także pokrycie kosztów koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury B+R oraz kosztów wiedzy technicznej, oraz usług doradczych wykorzystywanych na potrzeby projektu. Prowadzone badania w programie Rpo mz 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw muszą służyć stworzeniu lub rozwojowi działów B+R w przedsiębiorstwach laboratoriów, lub centrów rozwojowych.

Program ten jest wielką szansą dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować w realny rozwój poprzez prowadzenie badań mających na celu prowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów lub usług, które pozwolą na skuteczną konkurencję z największymi graczami na rynku. Prowadzenie badań rozwojowych zwiększa szanse firmy na realne oferowanie konsumentom towarów, które swoją jakością, jak i ceną konkurują z największymi światowymi producentami. Jest to bardzo ważne w kontekście poszerzania rynków zbytu na terenie innych państw. Prowadzenie tego typu badań to także szansa na szybszy i bardziej zrównoważony wzrost w sektorze, w którym prowadzi się działalność. Tylko innowacyjność może sprawić, że Polska gospodarka stanie się szybko rozwijającym się Państwem, które zaoferuje światu rozwiązania na miary tych oferowanych przez najbardziej rozwinięte gospodarki świata.

chemistry-beakers

Rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie-Inwestycje dla mikro, małych i średnich firm

Dotacja bezpośrednia Rpo pk 1.4.1 przeznaczona jest dla firm funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Środki skierowane są do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą na rynku ponad i rok. W przypadku firm, starających się o wsparcie na inwestycje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, minimalnym okresem prowadzenia działalności gospodarczej jest 2 lata. Wsparcie w tym programie będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Limit pomocy de minimis wynosi maksymalnie 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych, co w przeliczeniu daje ok. 800 tys. zł. Wartość wydatków kwalifikowanych może wynieść maksymalnie 4 000 000 PLN. Natomiast minimalna kwota dofinansowania wynosi minimalnie 100 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć wydatków 60% wydatków na projekt. Środki na inwestycje uzyskane z tego programu mieszczą się na następujących kategoriach wydatków: maszyny, urządzenia, roboty i materiały budowlane, sprzęt informatyczny, środki trwałe, wynagrodzenia, wartości niematerialne i prawne, leasing, licencje, oprogramowanie oraz pojazdy specjalne. Jak widać pozyskane środki, można wydać na elementy, które pozwolą, aby przedsięwzięcie zaczęło przynosić dochody. W przypadku mikro, małych oraz średnich firm tego typu pomoc pozwala na szybki i sprawny rozwój firmy. Dzięki tym środkom poszerzenie działalności o nowe usługi będzie dużo szybsze i prostsze. Środki pozyskane z programu Rpo pk 1.4.1 mogą zostać wykorzystane np.: na wprowadzenie lub ulepszenie nowego produktu, lub usługi na rynek.

Dotacja może także zostać przeznaczona na inwestycje z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej np.: (np. e-biznes, handel elektroniczny, rozwój modelu B2B). Dotacje unijne nie zostaną udzielane firmą, które chcą je przeznaczyć na przedsięwzięcia polegające wyłącznie na zwiększeniu potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. Środki z programu Rpo pk 1.4.1 nie będą także wspierać projektów z zakresu ochrony zdrowia. Największe szanse na pozyskanie środków będą miały przedsiębiorstwa wdrażające wyniki własnych prac B+R, w tym również te współfinansowane z RPO WP 2014-2020.
Typy projektów, które będą wykluczane z dofinansowania w programie Rpo pk 1.4.1 to: gospodarka odpadami, wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej czy też infrastruktura uzdrowiskowa.

Z dofinansowanie wykluczane są takie projekty z zakresu turystyczno-rekreacyjna, wyposażenie podmiotów ochrony zdrowia, projekty dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 oraz z zakresu pomocy społecznej, oraz projekty dotyczące opieki przedszkolnej. Tego typu wsparcie jest świetnym rozwiązaniem na wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie innowacyjnych projektów, które zwiększą ich potencjał, a co za tym idzie zyski firmy. W przypadku wdrożenia projektów informatycznych, które są naprawdę innowacyjne środki pozyskane w ten sposób, mogą się zwrócić bardzo szybko. Mikro oraz małe firmy niemające możliwości zaciągnięcia kredytu na całość inwestycji mogą właśnie skorzystać z takiego dofinansowania, realizując swoje założenia w zaplanowanym czasie. Korzyści płynące z tego typu pomocy jest bardzo dużo, a największą może być duża kwota dofinansowania. W przypadku mikro firm uzyskanie takich środków z innych źródeł może być praktycznie niemożliwe.